• Dokumentai, kuriuos privalo turėti gydytojas odontologas

  Gydytojas odontologas, teikiantis odontologinės priežiūros ir pagalbos paslaugas, privalo turėti:

  • diplomą;
  • odontologijos praktikos ir (arba) burnos priežiūros specialisto praktikos licenciją;
  • medicinos knygutę F048/a;
  • socialinio draudimo pažymėjimą;
  • sveikatos tikrinimo dokumentus.
 • Duomenys, kuriuos pacientas privalo pateikti gydymo įstaigai

  Remdamasis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562) prieš pradedant odontologinį gydymą pacientas gydymo įstaigai privalo:

  • nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, telefono numerį, profesiją;
  • pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus);
  • suteikti informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ar vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Paciento pareigos

  Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562, II skyrius, 12 straipsnis).

  Paciento pareigos

  1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
  2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.
  3. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
  4. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
  5. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
  6. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
  7. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.
  8. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
 • Paciento teisė susipažinti su įrašais jo medicinos dokumentuose

  Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562, II skyrius, 7 straipsnis).

  Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose

  1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Šiame straipsnyje nurodytų medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
  2. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
  3. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
  4. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
  5. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • Ginčų sprendimas ir žalos atlyginimas

  1. Kada pacientas gali pateikti skundą? 

   Pacientas gali pateikti skundą, jeigu mano, kad sveikatos priežiūros įstaigoje buvo pažeistos jo teisės.

  2. Kas gali pateikti skundą? 

   Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas, turintis atstovavimą liudijantį dokumentą *.

  3. Kokie galimi skundo pateikimo motyvai?Pateikdamas skundą pacientas gali:
   • būti suinteresuotas tik pranešti atitinkamoms institucijoms apie sveikatos priežiūros įstaigoje pažeistas jo teises ir nereikalauti žalos atlyginimo;
   • siekti turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo.
  • Skundas, nesusijęs su žalos atlyginimu

   1. Kokia informacija turi būti nurodyta skunde?
    Pacientas, pateikdamas skundą, nesusijusį su žalos atlyginimu, turi:

    • nurodyti vardą ir pavardę, faktinę gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti;
    • išdėstyti skundo esmę;
    • pasirašyti skundą;
    • pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).

    Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, turi būti papildomai:

    • nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, paciento duomenys, kurio vardu jis kreipiasi;
    • pridėtas atstovavimą liudijantis dokumentas*;
    • pateiktas atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).

    Neįskaitomi ar reikalavimų neatitinkantys skundai nenagrinėjami ir grąžinami pacientui nurodant grąžinimo priežastį (-is).

   2. Kam turėtų būti adresuojamas skundas? 

    Pacientas, pateikdamas su žalos atlyginimu nesusijusį skundą, turi adresuoti jį sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.

   3. Per kiek laiko turi būti pareikštas skundas? 

    Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

   4. Per kiek laiko turi būti išnagrinėtas skundas? 

    Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo (užregistravimo) datos.

  • Pareiškimas dėl padarytos žalos atlyginimo

   1. Kokia informacija turi būti nurodyta skunde?Pacientas, pateikdamas pareiškimą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, turi:
    • nurodyti komisijos pavadinimą, kuriai skiriamas pareiškimas;
    • nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą;
    • nurodyti sveikatos priežiūros įstaigos, kurios veikla skundžiama, pavadinimą, buveinę;
    • įvardyti aplinkybes, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą (faktinis pareiškimo pagrindas);
    • pateikti įrodymus, patvirtinančius pareiškėjo išdėstytas aplinkybes;
    • išdėstyti savo reikalavimus (pažeista teisė ir prašomas žalos atlyginimo dydis);
    • nurodyti pridedamų dokumentų sąrašą, pareiškimo parašymo vietą ir datą;
    • pasirašyti pareiškimą (pareiškimą gali pasirašyti pareiškėjas arba jam atstovaujantis asmuo);
    • pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).

    Jeigu pareiškimą pateikia paciento atstovas, turi būti papildomai:

    • nurodomas atstovo vardas, pavardė ir adresas;
    • pridėtas atstovavimą liudijantis dokumentas*;
    • pateiktas atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija).

    Pareiškimas turi atitikti formos ir turinio reikalavimus. Neįskaitomi ar reikalavimų neatitinkantys skundai nenagrinėjami.

   2. Kam turėtų būti adresuojamas skundas? 

    Pacientas ar jo atstovas su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos.Pacientas, nesutikdamas su Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimu, per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavęs asmuo – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo apie sprendimą, turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl ginčo tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir pareiškimą pateikusio asmens nagrinėjimo iš esmės.

   3. Per kiek laiko turi būti pareikštas skundas? 

    Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

   4. Per kiek laiko turi būti išnagrinėtas pareiškimas? 

    Pareiškimai Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje turi būti išnagrinėti ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiškimo gavimo dienos. Jei dėl objektyvių priežasčių per tiek laiko negali būti išnagrinėtas pareiškimas ir priimtas sprendimas, sveikatos apsaugos ministras Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos argumentuotu teikimu gali šį laiką pratęsti, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesius.

   * Atstovavimą liudijančio dokumento forma priklauso nuo to, kas atstovauja pacientui (pvz., jei pacientui atstovauja advokatas, turėtų būti pridėta advokato ir paciento pasirašytos sutarties kopija ir t. t.).