• 1. Pacientų kreipimosi į įmonę tvarka.

  1. Pacientai kreipiasi į įmonę savo laisvu apsisprendimu.
  2. Jeigu pacientas kreipiasi ne pagal profilį, jam paaiškinama, kur kreiptis.
  3. Pacientai registruojami telefonu iš anksto arba atvykę į įmonę.
  4. Kiekvienam pacientui užvedama asmens sveikatos istorija (ligos istorija).
  5. Pacientai, kuriems reikalinga būtinoji medicinos pagalba, priimami be išankstinės registracijos, pabaigus gydymą kabinete esančiam pacientui.
 • 2. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka.

  1. Būtinoji skubi medicinos pagalba, susijusi su gyvybei pavojingomis būsenomis įmonėje teikiama nemokamai:
   1. kraujavimo, pavojingo paciento gyvybei, sustabdymas;
   2. pagalba galimo uždusimo (asfikcijos) atveju;
   3. pagalba šoko ar ūminio kraujagyslių funkcijos nepakankamumo (kolapso) atveju;
   4. pagalba klinikinės mirties atveju.
  2. Visos planinės paslaugos yra mokamos. Paslaugų įkainiai yra pateikti pacientų laukiamajame.
 • 3. Pacientų teisės įmonėje.

  1. Teisė į sveikatos priežiūrą:
   1. pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
   2. pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra. Gydytojai, jų padėjėjai, administracijos darbuotojai gerbia asmeninį pacientų privatumą. Gydant pacientus pagarbiai žiūrima į jų ligos diagnozę, gydymą ir slaugą;
   3. pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų sveikatos sutrikimų atvejais.
  2. Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą:
   1. pacientai, apsidraudę arba apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, pateikę reikiamus dokumentus, turi teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų tik tada, jei įmonė yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa;
   2. būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai;
   3. kitos įmonėje teikiamos paslaugos yra mokamos.
  3. Teisė pasirinkti gydytoją, sveikatos priežiūros įstaigą.
  4. Teisė į informaciją:
   1. pacientas gauna informaciją apie įmonėje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti;
   2. pacientas informuojamas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančiojo darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją;
   3. pacientas informuojamas apie įmonės vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu toje įmonėje. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą;
   4. pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę;
   5. pacientas turi teisę žinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
  5. Paciento dalyvavimas mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose:
   1. be paciento sutikimo negalima pasinaudoti juo mokymo procese, moksliniuose ar medicinos bandymuose;
   2. pasinaudojimo pacientu mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose tvarką nustato LR įstatymai ir kiti teisės aktai.
  6. Teisė atsisakyti gydymo:
   1. pacientas nėra gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga prieš jo valią, jeigu LR įstatymai nenustatė kitaip;
   2. nepilnametis pacientas informuojamas apie gydymą ir, jeigu jis pagal savo amžių ir išsilavinimo lygį gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą (apie tai sprendžia gydantis gydytojas), nepilnametis negali būti gydomas prieš jo valią, jeigu LR įstatymai nenustatė kitaip;
   3. teikiant būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą, jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties negalima sužinoti jo valios ir gresia rimtas pavojus jo gyvybei ar sveikatai, tokia medicinos pagalba suteikiama ir be paciento sutikimo;
   4. paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;
   5. teikiant būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą, kuriai yra būtinas paciento įstatyminio atstovo sutikimas, ji teikiama ir be įstatyminio atstovo sutikimo, jei jo negalima gauti laiku arba įstatyminis atstovas atsisako duoti sutikimą, o gydančio gydytojo ar slaugos darbuotojo nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam gydymui sutikimą turi teisę duoti sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos komitetas. Į šią komisiją ar komitetą kreipiasi sveikatos priežiūros įstaigos administracija ar gydantis gydytojas.
  7. Teisė skųstis:
   1. nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į įmonės savininką ir vadovą, atsakingą už sveikatos priežiūrą šioje įmonėje;
   2. pacientas turi teisę apskųsti sveikatos priežiūrų įstaigų veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.
  8. Privataus gyvenimo neliečiamybė:
   1. pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus renkama ligos istorijai pacientų sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuojant ligą, gydyti ar slaugyti;
   2. visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato LR įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato LR įstatymai;
   3. sutikimas nėra būtinas, jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.
 • 4. Pacientų pareigos.

  1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
  2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.
  3. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
  4. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
  5. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
  6. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
  7. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.
  8. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.
  9. Atvykti į įmonę registracijos dokumente (talone) nurodytu laiku.
  10. Laiku sumokėti už suteiktas paslaugas.
  11. Pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu.
  12. Įmonėje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų.
  13. Laikytis asmens higienos reikalavimų.
  14. Vykdyti gydytojo nurodymus, susijusius su ligos (-ų) gydymu bei profilaktika.
  15. Gydytojui prašant pateikti reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą  gydymą.
  16. Informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą.
  17. Laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių.
 • 5. Ginčų ir konfliktų tarp įmonės ir pacientų sprendimo tvarka.

  1. Raštiški pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokyklos vieta). Nepasirašyti ir šių duomenų neturintys pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.
  2. Įmonės vadovas atsakymą į pareiškimą, skundą ar pasiūlymą privalo pateikti pareiškėjui  per penkias darbo dienas. Jeigu įmonė nepajėgi išspręsti pasiūlymuose ar skunduose iškeltų klausimų, įmonės vadovas per penkias darbo dienas išsiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdamas apie tai pareiškėjams ir, asmeniškai juos priimdamas, paaiškina, kur jiems reikia kreiptis.
  3. Įmonės vadovas paciento skundą išnagrinėti privalo per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.
  4. Įmonės vadovas, nagrinėdamas pacientų pareiškimus, skundus ir pasiūlymas privalo:
   1. išnagrinėti skundų, pareiškimų, pasiūlymų esmę, prireikus reikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių objektyviai išspręsti klausimus;
   2. raštu arba žodžiu (pagal pareiškėjų pageidavimą) pranešti pacientams, kokius priėmė sprendimus atsižvelgus į jų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, o jeigu pareiškimas, skundas, pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką;
   3. analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus, pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, pašalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai.
  5. Pacientas, nesutinkąs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms ir teismui.
 • 6. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka.

  1. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje).
  2. Pacientui pageidaujant, pateikiama asmens sveikatos istorija (ligos istorija) ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net kelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje).
  3. Pacientas turi teisę paprašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo asmens sveikatos istorijos (ligos istorijos) ir/ar kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų asmens sveikatos istorijoje (ligos istorijoje) reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina ir/ar pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai apie paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas.
  4. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais.
  5. Nepilnametis pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu informuoja nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra guldomas į ligoninę, apie tai informuojami jo tėvai ar globėjai.
 • 7. Asmens sveikatos istorijų (ligos istorijų), kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims tvarka.

  1. Pacientų dokumentų būtinumas. Įmonės gydytojai ir jų asistentai pildo Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų asmens sveikatos istorijas (ligos istorijas) ir jas saugo LR įstatymų ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
  2. Pacientui su jo asmens sveikatos istorija susiję dokumentai gali būti išduoti tik pacientui pateikus prašymą el. paštu – info@mirklinika.lt, arba raštu klinikos registratūrai. Asmens sveikatos istorijų (ligos istorijų), kitų dokumentų nuorašus klinika pacientui išduoda per 10 darbo dienų.
  3. Pacientų dokumentuose esančios informacijos konfidencialumas:
   1. nepilnamečio paciento tėvai ir globėjai turi teisę susipažinti su nepilnamečio paciento dokumentais, jeigu tai neprieštarauja šių taisyklių 6.4, 6.5 dalių reikalavimams. Psichikos ligonio atstovo teisę susipažinti su paciento dokumentais nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;
   2. reikalavimai informacijos konfidencialumui netaikomi:
    1. kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, Pacientų sveikatai padarytos žalos įvertinimo komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai;
    2. jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.
 • 8. Įmonės darbo laikas.

  1. Įmonės darbo laikas: kiekvieną mėnesio dieną nuo 09:00 iki 20:00 val., išskyrus šeštadienius ir sekmadienius bei valstybinių švenčių dienas.
 • 9. Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos.

  1. Už saugaus darbo įmonėje užtikrinimą yra atsakingas įmonės vadovas.
  2. Už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi įmonės darbuotojai.
  3. Darbų saugai užtikrinti įmonėje vadovaujamasi LR žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.
 • 10. Pacientų turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarka.

  1. Pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai klinikoje nesaugomi.
  2. Vertingi pacientų daiktai, jiems paprašius, procedūrų metu, gali būti saugomi personalo. Už dingusius vertingus daiktus įmonės personalas neatsako.